top of page

Promotions 

พิเศษ! ปรึกษาคุณหมอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อการประเมินความต้องการและสภาพผิว
ในการเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

bottom of page